Najčešća pitanja

 

ŠTA JE KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI ?

 

KD BiH je klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti u BiH, koja je izrađena na osnovu “Statističke nomenklature ekonomskih aktivnosti Evropske Unije – NACE Rev.1.1” i uporediva je sa međunarodnom standardnom industrijskom klasifikacijom svih ekonomskih djelatnosti Ujedinjenih Naroda - ISIC Rev.3.
 

KD BiH je u potpunosti preuzeta statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti Evropske Unije, NACE Rev.1.1, koja je samo dodatno  razrađena do nivoa podrazreda (šifra djelatnosti određena sa 5 cifara). Ovi podrazredi odražavaju specifičnosti Bosne i Hercegovine, posebno njena dva Entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska) i zasebne administrativne jedinice Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Distrikt).

 

Kompletnu klasifikaciju djelatnosti BiH možete pogledati ovdje:

 
http://www.fzs.ba/formreg/KDBiH%20%20Bos.pdf