Definicije pojmova

 

AKTIVA - ukupna vrijednost imovine poduzeća.


AMORTIZACIJA - pojam koji u knjigovodstvu označava postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine poduzeća). Namjena amortizacije je zamjena potrošenih sredstava poduzeća za nova. Ako se radi o osnovnim sredstvima ona se najčišće amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima.


ANALIZA - istraživanje u kojem se pojava rastavlja na svoje sastavne dijelove
 

ANALIZA BILANSA - je metoda kojom se bilanca poduzeća raščlanjuje i komparativno uspoređuje sa svojim sastavnim dijelovima.
 

ANUITET - označava ratu otplate kredita po amortizacijskom planu.


BILANS STANJA - oblik prikazivanja sredstava i izvora sredstava poduzeća na određeni dan.
 

BILANS USPJEHA - RAČUN DOBITI I GUBITKA.


BRUTO DOBIT - označava vrijednost prodaje umanjenu za troškove prodaje i proizvodnje.


NOVČANI TOK - označava tok gotovine u poslovanju preduzeća.


CONSULTING (poslovni) - savjetodavne usluge preduzetnicima ili preduzećima koje pružaju stručne osobe.


ČISTI NOVČANI TOK- prestavlja razliku između novčanih primitaka i izdataka u određenom vremenskom razdoblju.


DIONIČARSKI KAPITAL – označava ukupnu vrijednost izdanih dionica.


DIONIČKO DRUŠTVO - je društvo u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u osnovnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioničari ne odgovaraju za obveze društva.


DIVIDENDA - dio dobiti preduzeća koji se isplaćuje dioničarima. Visinu dividende određuje skupština dioničkog društva. Obično se visina dividende određuje u postotku od vrijednosti dionice.
 

DOBAVLJAČ - je poslovni partner koji preduzeću isporučuje robu ili usluge.
 

DOBIT - označava razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda preduzeća.
 

DRUŠTVO - ekonomska organizacija koja obavlja određenu poslovnu djelatnost.


DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - je društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu osnovne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenome osnovnom kapitalu. Osnovni ulozi ne moraju biti jednaki. Članovi društva ne odgovaraju za obveze društva.
 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ - označava pismenu prezentaciju o finansijskom stanju u preduzeću. Osnovni finansijski izvještaji su bilans stanja, bilans uspjeha - račun dobitka i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima.


GOODWILL - označava nevidljivu vrijednost organizacije koja se procjenjuje na temelju njezinog ugleda i poslovanja na tržištu.


GUBITAK - predstavlja negativni poslovni rezultat poduzeća ostvaren u određenom periodu godine. Rashodi preduzeća veći su od prihoda.


KAMATA - predstavlja cijenu za upotrebu tuđih novčanih sredstava.
 

KAPITAL - je novac koji se ulaže u preduzetničke pothvate i predstavlja vlasničku glavnicu. Razlikujemo vlastiti i tuđi kapital. Kapital posuđuju banke, preduzeća i pojedinci. Na posuđeni kapital plaća se kamata.
 

KONTO (račun)- označava šifru poslovnog događaja ili pojedinih oblika imovine,obveza i kapitala.


KREDIT - predstavlja posuđivanje novčanih sredstava uz vraćanje glavnice i plaćanje kamatu.


KUPAC - je fizička ili pravna osoba koja aktom kupoprodaje preuzme robu.


LEASING - je poslovni odnos davanja u najam određene stvari uz mogućnost otkupa stvari na kraju najma.
 

TEKUĆA SREDSTVA - označava imovinu kojom se može slobodno raspolagati u određenom roku.


LIKVIDNOST- označava odnos između raspoloživih sredstava i pristiglih obveza.


MARŽA - je razlika između prodajne i nabavne cijene. Iz marže se pokrivaju svi troškovi trgovine. Najčešće se računa kao postotak od nabavne cijene.


MATERJAL - označava sve predmete koji imaju određenu vrijednost u proizvodnji ili potrošnji.
 

OBRTNA SREDSTVA- novčana sredstva kompanije koja služe za proizvodnju ili trgovinu.
 

OBAVEZA - označava dug prema nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi.


ORGANIZACIJA - predstavlja udruživanje dviju ili više osoba za obavljanje poslova.


OSNOVNA SREDSTVA - predstavlja svu imovinu koja je dužeg vijeka i nije finansijska. Osnovna sredstva su obično zgrade, zemljišta , oprema, vozila i namještaj.
 

PASIVA - označava pregled izvora sredstava iz kojih su finansirani pojedini oblici imovine.


PLATA - je naknada za obavljeni rad. Isplaćuje se zaposlenicima na osnovu ugovora o radu koji direktor u ime preduzeća sklapa sa zaposlenikom. Plata se isplaćuje mjesečno kao akontacija godišnje naknade za rad. Na kraju poslovne godine radi se konačni obračun plaće za svakog radnika.


PREDUZEĆE - je pravna osoba koja obavlja ekonomsku djelatnost radi stjecanja dobiti. Prema obliku vlasništva razlikujemo preduzeća u državnom (društvenom), privatnom, zadružnom i mješovitom vlasništvu.


POREZ - zajednički izraz za sva davanja državi. Porezima se zadovoljavaju rashodi države.


POREZ NA DOBIT – označava porez na rad pravnih osoba. Porez na dobit nastaje kao razlika prihoda i troškova.
 

POTRAŽIVANJE - označava međusobni odnos kupaca i prodavca u kojemu prodavac traži podmirenje duga za prodane proizvode ili usluge.


DOBIT - označava razliku između uloženih sredstava i troškove poslovne djelatnosti.


UKUPNI PRIHOD - predstavlja sve prihode poduzeća.


ZALIHE - predstavljaju proizvedenu robu namijenjenu prodaji.


ŽIRO-RAČUN - označava račun preko kojega pravna lica vrše plaćanja .